Címlap
Címlap

Bemutatkozás

 
A Kutató Tanárok Országos Szövetsége több szempontból is egyedülálló civil kezdeményezés.
 
Egyrészt azért, mert tagjai nap mint nap bizonyítják, hogy egy tanár is lehet sikeres, aktív, szakmáját örömmel művelő, eredményei révén elégedett ember. Így az általunk közetített, a gyakorlatban próbára tett elvek illetve a hétköznapokban rendszeresen "nyertes" módszerek hitelességét tagjaink személyes példája garantálja.
 
Másrészt azért, mert tagjai szervezetünk a magyar közoktatás teljes vertikumát és keresztmetszetét felöleli.  Tagjaink között a kisgyemekeket nevelő de egyetemistákat patronáló pedagógusok is éppúgy vannak, mint művészeti neveléssel, műszaki oktatással, bölcsészet- vagy természettudományokkal foglalkozó tanár kollégák.
 
Harmadrészt azért, mert alig néhány éves pályafutásunk alatt - kizárólag a magunk erejéből, civil pályázatok, szponzoraink és partneri együttműködések révén - hazai és nemzetközi szakmai programok és rendezvények rendszeres szereplőivé, szakértőivé váltunk.
 
A Szövetség legfőbb törekvése, hogy színvonalas és eredményes munkája nyomán mindinkább kikerülhetetlen tényezővé váljon a közoktatás mindenkori vezetői számára elsősorban a tehetséggondozás, oktatás- módszertan fejlesztés terén.
 
Tapasztalatainkkal, ötleteinkkel arra törekszünk, hogy tanítványaink nyitottak, kíváncsiak maradjanak a világra. Úgy váljanak széles látókörű, több nyelven beszélő egyéniségekké, hogy közben különböző csoportokban is megtalálják a helyüket. Igényük legyen az ok-okozati összefüggések keresésére, és emellett érzelmileg stabil, harmonikus emberek maradjanak, akik esetleges sikereik mellett fontosnak tartják környezetük segítését is.
 
Munkánkról, eredményeinkről rendszeresen beszámol az írott és elektronikus média is.
 
 
Filozófiánk
 
Mi együtt (humán és reál szakosok, általános-, közép- és felsőoktatásban dolgozók) arra szövetkeztünk, hogy segítsük, támogassuk egymást pedagógusi – kutató életpályánkon. Azért dolgozunk, hogy a tanítás-tanulás folyamata minél motiváltabbá, hatékonyabbá váljon. A civil szféra lehetőséget ad törekvéseink megvalósítására, hogy az iskolai élet élményszerűvé és hasznossá váljon.

Történetünk
 
A Kutató Tanárok Országos Szövetsége 2005-ben rendhagyó kezdeményezésként indult: közel száz középiskolai és általános iskolai pedagógus, kutató tanár hozta létre azzal a céllal, hogy a tehetséges, kreatív és a kutatás területén is tevékenykedő kutató tanárok érdekeit képviselje és segítse pedagógusi – kutatói életpályájukat. Mára olyan önálló elképzelésekkel, célokkal rendelkező közhasznú szervezetté vált, amely átfogja a természettudományok, társadalomtudományok és műszaki tudományok területén tevékenykedő lelkes, kutató – tehetséggondozó tanárokat.
Szövetségünk alapító tagjai között sokan több éves tapasztalattal rendelkeznek a tudománynépszerűsítés, tudományos diákkör vezetés, mentorálás területén – hiszen a több mint 10 éve eredményesen működő Kutató Diák Mozgalom kiemelkedően tehetséges középiskolás diákjaival foglalkoznak.  Ezt bizonyítja az is, hogy tagjai több mint 500 különféle országos illetve állami kitüntetés (többek között: Rátz tanár úr Életműdíj, Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, Mentor-díj, Innovációs díj, Ericson-díj) birtokosai. Az utóbbi négy évben a pedagógusoknak adható összes rangos elismerés díjazottjai között volt Kutató Tanár!

Tagjaink
 
Alapító tagjaink között sokan több éves tapasztalattal rendelkeznek a tudománynépszerűsítés, a tudományos diákkör vezetés, a mentorálás területén. Kiemelkedő kutató tanáraink tudományos kutatásaikkal, tankönyveikkel, publikációikkal és innovációikkal méltón képviselik egyesületüket itthon és külföldön egyaránt. Jelenleg közel 200 tagja van a szövetségnek, emellett további 700 középiskolai tehetséggondozó tanárral tartjuk a kapcsolatot.
Jelenleg közel 300 tagja van a Szövetségnek, emellett az egyesület további 600 középiskolai tehetséggondozó tanárral tart a kapcsolatot, információkat, kutatási, továbbképzési, publikálási lehetőségeket biztosítva számukra (szakcikkek, konferenciák, szakmai napok, ankétok stb.).
A kutató tanárok többsége kistelepüléseken: falvakban illetve kisvárosokban (30 %) él, több mint ötven pedagógus pedig Erdélyből, a Felvidékről, illetve a Vajdaságból kapcsolódik a Szövetség munkájához. Így ez a kezdeményezés a tehetséggondozás mellett az esélyegyenlőség növeléséhez is hozzájárul.
A Szövetség mint civil szerveződés abban is eltér hasonló pedagógus egyesületektől, hogy nem egy-egy korcsoportot tanító vagy egy-egy területen (tantárggyal) foglalkozó szakembereket tömörít. Tanáraink országszerte majdnem minden tantárgyban és iskolatípusban megtalálhatók, a falusi általános iskolától az elit gimnáziumig, az alsó tagozattól az egyetemig. A tagok egy része a tanítás mellett klasszikus kutatómunkát végez (PhD fokozattal rendelkezik vagy éppen ezért dolgozik, tagja egyetemi illetve intézeti kutatócsoportoknak). A tagok másik csoportja pedagógiai kutatásokkal, szakmódszertani fejlesztésekkel foglalkozik, (számos díjat is nyert) taneszköz-innovációkat tudhat magáénak. A harmadik, jelenleg legnépesebb csoport tudományos diákkörök munkáját fogja össze, kutató diákokat segít, kiemelkedő tehetséggondozó munkát végez.
A Szövetség 2007-es felmérése alapján minden egyes, a tudomány és a kutatás iránt elkötelezett pedagógusra átlagosan 7 kutató diák jut – ez jelenleg több mint 2000 diákot jelent évente! Ez a mérés megerősítette a KUTOSZ tagjait abban az elköteleződésben, hogy a tenni akaró, kutatni vágyó, és szakmájukat magas színvonalon végző pedagógusok minél eredményesebb munkájának támogatására nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
 
Céljaink
 
A Szövetség céljai között szerepel: kutató tanár díjak, ösztöndíjak alapítása; kutatási támogatás biztosítása; rendszeres tudományos konferencia szervezése, szakmai továbbképzések rendezése (amelyek pedagógiai innovációkat, oktatást segítő kreatív ötletekkel ismertetik meg a tanárokat); az ilyen jellegű innovációk felkarolása és terjesztése; publikációk megjelentetése külföldi és hazai szaklapokban, folyóiratokban, saját évente megjelenő tudományos közleményünkben; képzések, továbbképzések, szakmai napok szervezése.

Tevékenységünk
 
A Kutató Tanárok Országos Szövetségének feladatköreinek lényeges eleme a rendszeres konferencia és képzés szervezése. A konferenciák tagjaink számára ingyenesek.
 
Minden évben megrendezésre kerül az „Egymástól tanulunk” konferencia, ahol a tagok lehetőséget kapnak arra, hogy kutatásainkról beszámoljanak, azok eredményeit, folyamatát megosszák egymással. A konferenciák örömteli tapasztalata, hogy a Szövetség tagjai közötti arányt is jól reprezentáló szám mutatkozott az előadók sorában: közel azonos volt a férfi és női előadók száma. A konferencia egyik hasznos tapasztalata az volt, hogy bebizonyosodott: nagyon eredményes és jó kutatómunkák zajlanak a középiskolai diákkörökben, másrészt számos remek kutató tanár képviseli az egykori „kutató tanár” attitűdöt, azaz nem csupán oktató-nevelő munkát folytat, hanem személyes példájával is hozzájárul a tudomány előrelépéséhez, s így tanítványainak közvetlenül is segítséget tud nyújtani a kutatással kapcsolatos kérdéseikben.
 
A konferencián elhangzott előadások alapjául szolgáló munkákat a Kutató Tanárok Tudományos Közleményei című kötetek tartalmazzák, amelyet a Szövetség a vele kapcsolatban álló iskolák vezetőinek, az oktatás és a hazai nevelés jeles szakembereinek is eljuttat, illetve a konferencia résztvevők ingyen megkaphatják. A kiadvány az egyesületünk éves periodikája. Az olvasó a közel harminc tudományos kutatás összefoglalója mellett megismerkedhet a Kutató Tanárok Országos Szövetségében tevékenykedő és kutató tanárok munkásságával, kutatási területével. A színes fotókkal, képekkel illusztrált könyv bepillantást nyújt a természet- és társadalomtudományok aktuális kutatási témáiba és utat mutathat a kutatás iránt érdeklődő pedagógusok számára, hogy hasonló tudományos munkába kezdjenek.
 
A „Másoktól tanulunk” konferencia keretén belül minden évben egy-egy terület szakmai kiválóságai, vezető szakemberei tartanak előadásokat. Utóbbi konferenciákon a Szövetség vendégelőadóként fogadhatta a Magyar Tudományos Akadémia több tagját (legutóbb Dr. Pálinkás Józsefet illetve Dr. Csépe Valériát) illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselői is megtisztelték azt részvételükkel illetve előadásaikkal (legutóbb Arató Gergely, Brassói Sándor, Szakácsné Nemere Györgyi személyében). A Szövetség 2005 óta négy országos és négy tudományos konferenciát is tartott (Budapest, Székesfehérvár, Karcag, Győr, Pápa), ahol a pedagógusok kutatómunkájuk új eredményeiről számolhattak be.
 
A Kutató Tanárok Országos Szövetsége rendszeresen vesz részt nemzetközi együttműködésekben. 2008-ban nyertese lett 8 európai egyetemmel konzorciumban egy többfordulós Európai Uniós pályázatnak, amely az inquiry based learning jó gyakorlatait mutatta be Európa- szerte a Mind the Gap projekt lehetőséget adott arra, hogy a Kutató Tanárok a hazai módszertani eredményeket, oktatási anyagokat külföldön is bemutassák, népszerűsítsék. Ugyanakkor az inquiry based science teaching olyan módszertani újdonságait is megismerhették és a 2009 októberében házigazdaként rendezett budapesti konferencián disszeminálták, amely a témában vezető kutatóhelyek (többek között a kieli Pedagógiai Intézet, az IPN illetve az Oslói Egyetem) legfrissebb eredményeit ölelik fel illetve ültetik át a gyakorlatba. 2011-2014 között a fenntarthatóság pedagógiájának témájában Comenius Multilaterális Hálózat tagjaként 28 partnerrel a CoDeS (Collaboration of schools and communities for sustainable development) projektben vett részt. 2014-2017 között a KUTOSZ az Ark of Inquiry FP7 (7. keretprogram) projektben, ismét az IBL és a természettudományos nevelés témájában folytat nemzetközi együttműködést.
 
2008 novemberében a Tudomány Ünnepe kapcsán rendhagyó kutató tanár napot tartottak a Magyar Tudományos Akadémián. Ennek keretében több jeles kutató tanár tartott előadást illetve mutatta be posztereken tudományos eredményeit, pedagógiai innovációját illetve tehetséggondozó munkáját. Több kutató tanár tartott nemzetközi fórumokon is előadást tehetséggondozásban szerzett tapasztalatairól, egyedi módszereiről – Norvégiától Spanyolországig, az Egyesült Államoktól Japánig: ezeken a szimpóziumokon, konferenciákon módszertani eszköztárunk iránt kifejezett érdeklődést tapasztaltunk, a Szövetség munkájáról kivétel nélkül az elismerés hangján nyilatkoztak.
A tagok továbbképzésére az egyesület műhelymunkákat, egyetemi intézeti nyílt napokat szervez, de egyéb tréningekre (többek között az eredményes pedagógusok attitűdjeiről, időmenedzsmentről) is sor került már.
 
A tagok munkájának elismerésére a Kutató Tanárok Szövetsége három díjat is alapított.
 
A Kutató Tanárok Országos Szövetsége - a Thales Nanotechnology Inc. támogatásával, - 2007-től minden évben kutató tanári díjjal ismeri el mindazt a munkát, amit kiemelkedő tanáraink a kutatásban, a tudományos ismeretterjesztésben, az oktatásban és a kutató diákok tehetséggondozásában tettek. A díjat a hazai és nemzetközi kutatásokban is kiemelkedő oktató – kutató, Dr. Darvas Ferenc alapította. A szakkuratórium a Kajtár Márton Emlékdíj megítélésekor figyelembe veszi: a TUDOK konferenciákon, pályázatokon való eredményes tehetséggondozó, felkészítő munkát; a tudományos tevékenységet (oktatás, fejlesztés, publikálás), és  a Szövetség céljai iránt végzett elkötelezett munkát (konferencia szervezés, szakmai és szakértői munka). A díj egy fekete alapon álló üveg-alkotás, amely a végtelen és szárnyaló tehetséget jelképezi.
 
A Magyar Innovációs Szövetséggel együttműködésben adományozott Kontra György Innovációs Díj a kiemelkedően eredményes tehetséggondozó munkát ismeri el. Azok a pedagógusok kaphatják, akik személyes példájukkal is motiválják növendékeiket arra, hogy műszaki-természettudományos karriert válasszanak illetve akiknek tanítványai sikerrel szerepelnek az ilyen témájú megmérettetéseken. A díjat három kategóriában (fiatal pedagógus, határon túli és hazai tanár) adják ki.
 
A díj párja, a Kontra Györgyné Innovációs Díj a kiemelkedően eredményes humán tárgyakat tantó pedagógusok munkáját ismeri el.
 
Évente odaítéljük a Kutató Tanárok Pártoló Díját is azoknak a személyeknek illetve szervezeteknek, akik munkájukkal segítik Szövetségünk eredményesebb működését, munkánk elismerését, szervezetünk ismertségét.
 
A tagok munkáját pályázatokkal is igyekeznek segíteni. A szakmai pályázatok között az elmúlt években tudományos ösztöndíj pályázatok, szakkönyv támogatási pályázatok is szerepeltek.
 
Kapcsolataink
 
Biztosak vagyunk abban, hogy a szövetségünkön kívül számos elkötelezett és kreatív tanár dolgozik: nyitottak vagyunk a velük való kapcsolatra.
 
A Szövetség törekszik arra, hogy kikerülhetetlen tényezője legyen a mindenkori hazai oktatás, oktatáspolitika számára. Szakértőik segítségével, szakmai anyagaink folyamatosan az oktatásügyért felelős minisztérium elé kerülnek, például tehetséggondozással kapcsolatos EU-elnökségi munkacsoportba, az Új Tudás programba, az Integrált Természettudományos oktatási programba illetve felkért szakértőként vesznek részt több szakmai bíráló bizottság munkájában.
 
A Szövetség tagja a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak, valamint a Magyar Innovációs Szövetségnek. Együttműködünk a vajdasági, a szlovákiai pedagógus szakmai szervezetekkel, a hazai pedagógus szövetségekkel (pl. Gyakorló Iskolák Iskola Szövetsége). Partnerségi kapcsolatot ápolunk a Magyar Tudományos Akadémiával illetve a Mentor Magazinnal.
 
A kezdeményezés védnökségét Dr. Sólyom László volt köztársasági elnök és Dr. Lovász László, az MTA elnöke vállalták el.
 
Vezetőségünk
 
Fodor Erika - tiszteletbeli elnök
Nyerkiné Alabert Zsuzsanna - elnök
Réti Mónika - alelnök
Tóth Szilvia - alelnök
 
Elérhetőségünk
 
Székhelyünk: 1074 Budapest, Dohány utca 14.

Postacímünk: 1363 Budapest, Pf.108. (Levelezésre ezt a címet használjuk!)

Számlaszámunk: OTP  11705008 - 29901986

Az éves tagdíj összege 2000 Ft, amelyet a fenti számlaszámra utalhatnak tagjaink.

E-mail: reti.kuttanar@gmail.com

// impresszum // kapcsolat