Kontra György Innovációs Ösztöndíj

A Kontra György Innovációs Ösztöndíjat a Kutató Tanárok Országos Szövetsége a Magyar Innovációs Szövetséggel partnerségben, évente ítéli oda azon kiemelkedő teljesítményt nyújtó, természettudomány illetve matematika szakos tanárok részére, akik:

  • igényes napi munkájuk mellett illetve azt segítendő:
  • pedagógiai, módszertani innovációkat dolgoznak ki és valósítanak meg
  • tanítványaikat sikeresen készítik fel tanulmányi versenyekre
  • eredményesen alapozzák meg tanítványaik műszaki-természettudományi területeken való továbbtanulását, felsőoktatásban és azon túl elért karrierjét.

Az öszöndjí egyszeri pénzbeli juttatás, melyet pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatokat független zsűri bírálja el.

Kontra György rövid életrajza:

Kontra György
(1925–2007)
 
 
Orvosi oklevelet szerzett Budapesten 1952-ben, de tanári alapvizsgát is tett a bölcsészettudományi karon filozófia–politikai gazdaságtan szakon 1950-ben. A közoktatás irányításában 1949-től bő negyedszázadon keresztül vett részt. 1953-ig a Közoktatásügyi Minisztériumban a Természettudományi Osztály munkáját irányította, 1957-től a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet, majd jogutódja, az Országos Pedagógiai Intézet Biológia Tanszékének vezetője, később az intézet főigazgató-helyettese (1973–1976). Számos általános iskolai, középiskolai és egyetemi tankönyvet, továbbá nagy hatású ismeretterjesztő könyveket írt
 
Munkája lényegének pedagógiai tevékenységét tartotta, ezért az általános iskolától az egyetemig minden fokon tanított. Részt vett a pedagógusok továbbképzésében és az ismeretterjesztésben, a TIT József Attila Szabadegyetemi Tanácsának alelnöke volt 1960-tól 1981-ig. Jelentős szerepet vállalt a Magyar Biológiai Társaságban, szerkesztője volt A Biológia Tanítása című tantárgy-pedagógiai lapnak (1962–1973). Az ő kezdeményezésére jött létre 1963-ban a Biológiai Társaság Didaktikai Szekciója (később Szakosztálya), ebben négy évtizeden át a biológiát tanítók körében olyan kutatási és fejlesztési munka zajlott, amelyhez hasonlót ilyen széles körben és ilyen nagy számú résztvevővel egyetlen más tantárgyi területen sem lehetett találni. Kontra György nevéhez fűződik a téves visszajelentésen alapuló feleletválasztós tesztek bevezetése a hazai biológiatanításban.  
 
Kontra György részt vett az 1961. évi oktatási reform előkészítésében valamint az 1970-es évek végén bevezetett új tantervek kialakításában. Az MTA Elnökségi Közoktatási Bizottságának tagja volt 1973-tól 1989-ig.
 
Elévülhetetlen érdemei voltak a hazai környezeti nevelés kifejlődésében, megerősödésében. Pedagógiai téren Kontra György Karácsony Sándor tanítványa volt. Karácsony társaslélektana szerint „az én autonómiám biztosítéka a te autonómiád biztosítása.” Kontra György szerint ez így van az Ember–Természet relációban is: az Ember autonómiája csak úgy és csak addig lehetséges, amíg tiszteletben tartja a Természetet.
 
1989-ben Török Sándor Díjat kapott, amelyet a kuratórium „az ember testi és lelki méltóságának őrzéséért és az erre való nevelésért” ítélt neki.
 
Mivel, ezt az életrajzot, fia, a külföldön is elismert nyelvész, Kontra Miklós, írta, ezért, az  sajnos, de érthető módon teljesen tárgyszerű, és csak azokat az elemeket tartalmazza, ami közvetlen a közoktatáshoz kapcsolta.Teljes mértékben hiányzik belőle, a rendkivűl sokoldalú, és színes, környezetére hatni tudó mindig kíváncsi ember képe.
A szaklapokon kívűl számos helyen (Tanítók lapja, Családi lap stb) publikált, emberközeli elgonolkodtató sorozatait várták az olvasók
Legendásak voltak a lakásán tartott „szeánszok” Kíváló előadó, jóhumorú beszélgetőtárs, a valódi ÉRTELMISÉGI megtestesítője volt feleségével, a sodró egyéniségű, kreatív Kozma Ilonával, az ország egyik legkiválóbb magyar- latin tanárával együtt. Négy gyermeket eredményező kapcsolatuk, követésre méltó, egymást építő, és harmónikus volt.
Példát mutattak egy nem könnyű korban, hogy így is lehet, és talán, csak így érdemes!
 
Néhány hónapja jelent meg egy emlékkönyv egyelőre csak róla, amit barátai, munkatársai (újságíró, pszichológus, tanító, biológía tanár stb) írtak, kiemelve, a szaktudáson kívül, azt az empátiát, humánumot, világlátást, amit kaptak tőle, és ami egész életüknek egyik meghatározó vezérfonala lett. Tanárok, tanítók, számos tanítványuk (írók tudósok,) a rajongóik.
Akár, a mai
 „Karácsony Sánor és Sándornénak” tekinthetjük Őket!
 

Buda Béla megemlékező sorai